Top

ایران مدرن؛ ایران باستان، خیلی چیزهای بیشتر از آنکه شما شاید در اولین نگاه فکر میکنید، برای ارائه کردن دارد. تجارت با
ایران، سفر به ایران و گذراندن تعطیالت در آنجا؟ امروزه همه اینها امکان دارد و اصالً مشکلی وجود ندارد.
پل پارسیان راهنمایی که ُحسننیت دارد، شما را میبرد و شما را به روشی شفاف و قابل اطمینان در دنیایی اسرارآمیز اما زیبا و
غنی ایران باستان هدایت میکند. ما در تحقیقتان برای شرکت تجاری موثق به شما کمک کرده، اطالعات تماسها را برایتان ترتیب
داده و مراقب اکثر جزئیات نیز هستیم.
آیا به دنبال یک تعطیالت آرامبخش هستید؟ ما بهترین مکان ها را بلد هستیم و درصورتیکه تمایل داشته باشید، میتوانیم اسکان شما
را فراهم کرده و حتی میتوانیم اطمینان بدهیم که پس از ورود شما به فرودگاه، یک تاکسی در انتظار شما خواهد بود. شما مجبور
نیستید خودتان از همهی چیزها مراقبت کنید، زیرا پل پارسیان در آرزوهای بینالمللیتان به شما کمک میکند.

یک پل محکم و قابل اعتماد بین دو کشور •

چرا پل پارسیان را به عنوان یک شریک تجاری برای ایران
انتخاب کنیم؟
• واسطه مستقل
• اگر بخواهید، بهعنوان یک همراه ممکن کامل است
• شبکهای گسترده
• دانش زبان، فرهنگ و آداب و رسوم
• سال های زیادی تجربه
• مترجم
• ترجمهکننده بروشورها و متون حقوقی
• تهیه برنامه های سفری برای گروه یا انفرادی
• قابلیت اعتماد
حس قابلیت اعتماد معموالً مهمترین جنبه در سرمایهگذاریهایی است که کار تجارت انجام میدهند و یا به سرزمین ناشناخته سفر
میکند. سرمایهگذاری در سرزمینی که فرهنگ و تاریخ آن نسبت به آنچه که در هلند است، خیلی تفاوت دارد، موضوع کماهمیتی
نیست. دقیقاً در این نقطه است که پل پارسیان میخواهد با شما مالقات کند و با شما همکاری نماید تا پروژه شما به هدفی برسد که
شما مدنظر دارید.
• آیا اطالعات بیشتری میخواهید بدانید؟
عالقه دارید؟ آیا بهزودی به ایران خواهید رفت یا اینکه به فکر انجام تجارت در ایران هستید و آیا به واسطهای نیاز دارید که راه
را از چاه تشخیص میدهد؟ پس در این صورت با پل پارسیان تماس حاصل کنید. ما از پیوستن شما خیلی استقبال میکنیم.
با پل پارسیان شما تنها نیستید.

  Iliyas
  info@persian-bridges.com

  Phonenumber 0031-638304249          Phonenumber 0098-9120085257  

  KVK 71723684

   


  Cora
  c.boes@persian-bridges.com

   


  Vincent
  v.vanvilsteren@persian-bridges.com

  Persian Bridges zekerheden
  ✔ Kosteloos omboeken ✔ Geld terug garantie ✔ Repatriëringsgarantie
  Persian Bridges zekerheden
  ✔ Kosteloos omboeken ✔ Geld terug garantie ✔ Repatriëringsgarantie